காரைச் சங்கமம் விழாபெரும்திரளான காரைமக்கள் ஒன்று கூடலாக இனிதே நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் பிரதம விருந்தினராக இலங்கை வடமாகாண கல்விப்...