பிருத்தானிய காரை நலன் நலன்புரிச் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் 2012

 

பிருத்தானியா காரை நலன் புரிச் சங்கத்தின் 2012 ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் (AGM ) இன்று HARROW COUNCIL CHAMBER HALL, STATION ROAD, HA1 2UX , எனும் இடத்தில அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் இனிதே நடைபெற்றது. கடந்த வருடம் இருந்த நிர்வாகசபை ஒருசில மாற்றங்களுடன் மீண்டும் தெரிவு.

 

The Annual General meeting of the Karai Welfare Society (UK) was held on Sunday 21st October 2012, 3.00 PM at the HARROW COUNCIL CHAMBER HALL, Harrow and was chaired by the President Mr P. Thavarajah. It was attended by over fifty members and friends.

 

The meeting began with prayer and a minute silences for people who lost their life during the war in Sri Lanka. Following the event, the President welcomes the members and highlights current projects and future plans including republishing historical books and working together with fellow Karai Societies.

 

The Secretary read out KWS (UK)’s all activities during the past twelve months and followed by treasure report that was approved by the members. Treasure was also outlined the next year fund allocation and current fund commitments. Proposed fund allocation from the membership subscription are as follow; Emergency fund -10%, Education 50%, Health 10 %( plus charity money box collection) and water related projects.

 

During the question & answer session, members have raised number of questions and recommended valuable suggestion on KWS projects. The committee have responded to the quires and took on board their suggestions / opinions for consideration.

 

Mr Sathasivam Master explained to the audience that the current situation in Karainagar and the difficulties facing by the Karainagar people, schools and water supply issues.

 

The current Executive committee was re-elected for current year with minor changes in their role with few new trustees.

 

President Mr P. Thavarajah

 

Vice President Mr S. Konesalingham

 

Secretary Mr S.Sivapathasuntharam

 

Asst. Secretary Mr S. Manoharan

 

Treasurer Mr N Ravindran

 

Asst. Treasurer Mr P Gnanananthan

 

Other Trustees

Mr B Myooran

Mrs M Nadarajah

Mr V. Nadarajah

Mr K Parameswaran

Mr A. Pushparajah

Mr T Ragupathirajah

Mrs C Saravananthan

Mr K Sarvananthaligam

Mr E Thyanantha

Mr K Vigneswaran

Thanks.

Karai Welfare Society (UK)