அன்பின் பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்க அங்கத்தவர்களே, எமது வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் தொடர்பாக, எம்மால் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தை மீண்டும்...