மேற்படி கல்லூரிக்கு 10 பரப்பு காணி வாங்கி கொடுப்பதற்காக, நன்கொடைகள் பல்வேறுபட்ட தரப்பினரிடம் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.


காணி கொள்வனவிற்கான நிதியாக £21,910 (LKR 48,41,005) தொகை, 26-10-2018 அன்று அனுப்பி வைக்கபப்ட்டது.

நிதி பெற்றதாக, காரைநகர் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம், 29-10-2018 அன்று பற்றுசீட்டு வழங்கி உறுதிப்படுத்தியது.


காணி கொள்வனவின்போது எடுக்கப்பட்ட ஒருசில புகைப்படங்கள்…..