ஏற்கெனவே பிரசுரித்திருக்க வேண்டும், சில தடங்கல்களால் முடியவில்லை, அதற்காக வருந்துகிறோம்.