அன்பின் பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்க அங்கத்தவர்களே, எமது வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் தொடர்பாக, எம்மால் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தை மீண்டும்...
நீண்டகாலமாக திருத்தப்படாமல் பாவனையில் இல்லாமல் இருந்த வலந்தலை வைத்தியசாலையின் மகப்பேற்று பிரிவு பாவனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. வலந்தலை வைத்தியசாலை...