காரை சங்கமம் 2013 விளையாட்டு போட்டியுடன் கூடிய ஒன்றுகூடல் பிருத்தானியா காரை நலன் புரிச் சங்கத்தின் விளையாட்டு போட்டியுடன்...
                                             கலாநிதி.ஆ.தியாகராசா ம.ம.வித்தியாலத்தின் 125 வது ஆண்டு விழா   கலாநிதி.ஆ.தியாகராசா ம.ம.வித்தியாலத்தின் 125 ஆவது ஆண்டு விழா...
 பிருத்தானியா காரை நலன் புரிச் சங்கத்தின் முக்கிய ஸ்தாபகர்களில் ஒருவரும், சங்கத்தின் கடந்த கால   தலைவர், செயலாளரும், மற்றும்...
 கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் லண்டன் காரை நலன்புரிச்சங்கம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையுடன் மாணவர் கௌரவிப்புவிழா   கனடா காரை...