அன்புடையீர், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் Dr  . ஆ. தியாகராஜா.ம.ம .வித்தியாலயம், ஓய்வு பெற்ற அதிபர் சுந்தரமூர்த்தினாயனார் வித்தியாலயம், ...