அறிவித்தல் பலகை

காரைநகர் பிரதேச வைத்தியரின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, காரைநகர் பிரதேச வைத்தியசாலையின் நோயாளர் நலன்புரிச்சங்கத்தின் வழிநடத்தலில், எமது சங்கத்தினால் திருத்த...
காரைநகர் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் எமது பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்கம், கீழ்வரும் செயல்திட்டங்களை துரிதகதியில் காரைநகரில் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது....
இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி மருத்துவ சேவைகளையும் பாதித்து வருவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அதனால் எமது சங்க உண்டியல்...