அறிவித்தல் பலகை

காரைநகர் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் எமது பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்கம், கீழ்வரும் செயல்திட்டங்களை துரிதகதியில் காரைநகரில் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது....
இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி மருத்துவ சேவைகளையும் பாதித்து வருவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அதனால் எமது சங்க உண்டியல்...
எமது சங்க நிர்வாக உறுப்பினர்கள், சங்க நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் தன்னார்வலர்களாக ஈடுபடுகிறார்கள். எந்தவித கொடுப்பனவுகளும் இன்றி, சங்கத்தின் நோக்கத்தை...
“உண்டியல்கள் மூலம் எமது சங்கத்தால் சேகரிக்கப்படும் நிதி, இலங்கை வடமாகாணத்தின் சுகாதார சேவைகளுக்கு ஒதுக்கப்படுவது யாவரும் அறிந்ததே.” குறிப்பாக...