அறிவித்தல் பலகை

எமது சங்க நிர்வாக உறுப்பினர்கள், சங்க நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் தன்னார்வலர்களாக ஈடுபடுகிறார்கள். எந்தவித கொடுப்பனவுகளும் இன்றி, சங்கத்தின் நோக்கத்தை...
“உண்டியல்கள் மூலம் எமது சங்கத்தால் சேகரிக்கப்படும் நிதி, இலங்கை வடமாகாணத்தின் சுகாதார சேவைகளுக்கு ஒதுக்கப்படுவது யாவரும் அறிந்ததே.” குறிப்பாக...